neslužbene stranice o Podravskim Sesvetama

Početna stranica

    ŽUPA    DRAGANCI    MEKIŠ    GOSPODARSTVO    SPORT    DVD    PS WI-FI   KORISNI  LINKOVI    

Ostale internet stranice o Podravskim Sesvetama        Sesvečki telefonski brojevi ustanova i  poduzeća           Autori i kontakt

 

   Znanstveno-istraživački  radovi s tematikom iz Podravskih Sesveta
 

      GOVOR  Podravskih Sesveta
Autorica: Marijana Bušić (Štefanić)

Objavljeno uz dopuštenje autorice. Dozvoljeno korištenje isključivo u neprofitabilne znanstveno-obrazovne svrhe.
Skraćeno izdanje posebno prilagođeno za objavljivanje na Internetu. Original sadrži 102 stranice pisanog teksta.
Ako nekoga zanimaju svi detalji može se obratiti izravno autorici djela.

 

  
   Ovaj rad predstavlja opis mjesnog govora Podravskih Sesveta kojemu prethodi upoznavanje sa zanimljivim detaljima izdvojenima iz bogate povijesne, kulturne i društvene tradicije ovog mjesta (sesvećkog mozaika). U istraživanju su kao ispitanici sudjelovali članovi moje obitelji kao i neki stariji mještani Podravskih Sesveta.
 
 Mjesto Podravske Sesvete njegovi stanovnici nazivaju Sesv'ęte. Stanovnici:  Sesv'ęčan i Sesveč'ica
  Za stanovnike Podravskih Sesveta ne postoji nikakav poseban nadimak. Nazivi za stanovnike okolnih mjesta često su određivani prema nekoj posebno izraženoj osobini, zanimanju kojim se pretežno bave ili imovinskim statusom.
  Stanovnici uz Dravu, u naseljima Brodić i Ferdinandovac (Ferd'inant), nazivaju se Kelj'avį, prema k'elja "guša". U tim mjestima je bila prilično loša voda pa je dosta ljudi imalo gušu. Vjerojatno tada još nije bilo jodirane soli. Za stanovnike Ferdinandovca postoji još i naziv Bųg'atį jer su često upotrebljavali sljedeću psovku za potvrđivanje: "B'ogatį, t'o tį je t'ak!" Dok su Ferdinančani, braneći se, objašnjavali da su taj naziv dobili jer su bogati (žive na plodnoj zemlji).
  Stanovnici Kalinovca su poznati kao
P
ųber'unį (svugdje su se voljeli pojavljivati). Postoji izreka: "C'ucek r'ępa na r'itį drž'i da se n'ę bį Pųber'un vr'it zavl'kel." Đurđevčani (Pįc'kį) taj naziv objašnjavaju ovako: Dųk je Pįc'ọk d'ošel pųd ųbl'ok gd'ẹ je več b'il Pųber'un, samų ga je pųm'ẹknųl na str'an k'aj mų n'je sm'tal. Kalnovčani u svoju obranu govore da su Pųber'unį stoga što su Đurđevčanima, došavši u Đurđevac, pobrali sve djevojke.
 
U obližnjem gradu Đurđevcu su Pįc'kį čiju legendu neću objašnjavati jer je svima dobro poznata. Za stanovnike Pitomače i Kloštra Podravskog ne postoji neki posebni naziv osim uobičajenog Pįtųmač'anį i Klųštr'anį.1

                                                                                                                                                                              Lampa na petrijolj i domači obed v Sesvetam.

  Službeno prezime, tj. koje se nalazi u dokumentima, rijetko se kad koristi. Najčešće se koristilo za doseljenike ili za zeta koji je izgradio kuću na mjestu gdje do tada nije postojao gr'unt. Zet koji je ostao u kući svojeg tasta najčešće dobiva i obiteljski nadimak. Doseljenici se često nazivaju i prema mjestu iz kojeg su došli (Dalmat'inec, Sedlarįč'anka, Pįtųmač'ica, Zag'ọrec, Ferdįn'anka, Grač'anka). U svakodnevnoj komunikaciji uporaba službenog prezimena često je na neki način obilježena ili ima određenu stilističku vrijednost. Najčešće se koristilo označavajući viši stupanj obrazovanja (učitelj, svećenik). Uz službeno prezime koristila se riječ g'ospųn ili gųsp'ọđa (g'ospųn Hrv'atįć, g'ospųn Breg'ovec, gųsp'ọđa b'ilježnįkųv'ica Kųv'ačįć). 
 
Mnogo se češće u svakodnevnoj komunikaciji koriste obiteljski nadimci, da bi se znali starosjedioci, jer su se brakovi sklapali uglavnom iz istog sela. Nastali su uglavnom prema nekom uvaženijem članu obitelji u prošlosti, prema ugledu u selu općenito, prema slučajnoj izreci ili nekom događaju, prema nekoj tjelesnoj mani ili karakternoj osobini. Nadimci su nastajali i prema vrlinama članova obitelji, ako je netko bio nadaren u nečemu ili posebno sposoban, npr. bio je majstor, a nije učio taj zanat.

Primjeri obiteljskih nadimaka:
 Šebįn'ovį, Mįšk'ọvį, Đųranč'evį, Đųrųk'ovį, Đųrk'ọvį, Đųkųnjįč'inį, Đųradnk'inį, Pavįš'inį, Vįnkųraš'evį, Matųkẹc'evį, Petrųk'ovį, Jag'ke, Pįšt'inį, Jedrųk'ovį, Jalžįč'inį, Markųv'ičį - svi su dobili nadimak prema imenu jednog od članova obitelji u prošlim generacijama;
 
Klanfar'ọvį, Kųnjar'ovį, Zvųnar'ovų, Pįntar'ovį, Čerẹpar'ovį,Brįc'inį, Draksar'ovį - prema zanimanjima;
  Uz obiteljske nadimke koristi se i "prilagođeno" osobno ime koje je često hipokoristik, a ni nadimci nisu rijetkost. Izdvajamo samo neke od nadimaka: Bab'uška (muškobanjasta žena),
Š
ųstar'ice (sestre kojima je tata bio šustar), Crn'ọfka (tamnoputa žena), Prįmalj'inka (zbog zanimanja svoje mame), Pras'ica (uvijek je bio pijan), Rįb'ica (zbog niskog rasta i neobičnog hoda), Čįkųrab'ẹna (svagdje se ističe), Mas'ọk (zbog škrtosti), Sneg'ulja (zbog ljepote svoje mame), D'rn D'rn Jag'oda (zbog izričaja), Lųpat'ica, L'ata, Baz'ara, Fabẹk'ọva, M'ina, Kajg'ana, M'aček, Jarac, P'irkųš, Brẹg'ova
  
Važno je napomenuti da se svi ovi obiteljski nadimci još uvijek koriste umjesto službenog prezimena u svakodnevnoj komunikaciji. Najčešća osobna imena su: J'ška, 'Ivų, Đ'ura, Št'vų, Fr'anjų, P'ęrų; Mar'ica, B'ŏra, J'ęla, J'ŏna, R'za.

   Nazivi polja, šuma i vinograda koji okružuju selo Podravske Sesvete:       
Polja: Crlen'ika, Zgr'utį, Šarj'ę, Jas'nje, Dųbųvnj'ik, St'iske, N'ove Sįnak'ọše, Sįnak'ške, B'ęrek, Brẹz'ik, Pųžar'ike, K'ocį, Ųr'šje, L'ascį, Rak'ofka, Drvenk'arųv k'onak, Rųsįn'ovec, Gred'ičke, Sįg'ętec, Karas'ọv k'ut, Zapųlj'ačke, K'oncį, Medrak'ite, Bẹdzg'vlje, Pųpųv'ice, Tųrb'ajev k'ut, D'lcį, B'kčev gr'ob, G'ajį, Skranj'ica, Įl'ijev k'onak, Šklebek'ọvų, Įštv'anųv d'ọl, Mįk'ẹkųv k'ut, Rųšk'ova gr'eda
Šume: C'arskį rast'ik, Svįbųv'ica, R'azlẹv, Dųbųvnj'ik, L'imbųš, Rast'ina
Vinogradi: Bųr'ik, Bųr'ičẹc, Arš'anj, Vįnųgr'adẹc, Pẹskųlj'ače, Ves'ęlį br'ẹig, St'ŏrį br'ẹig

  Uzvici za komunikaciju sa životinjama:

       kokoši - p'i, p'i; č'ukų, č'ukų; p'ic, p'ic (dozivanje), 'iš (tjeranje)
       guske - ž'uga, ž'uga (dozivanje)
       patke - l'ilį, l'i, l'i, l'i, l'i (dozivanje)
       purani - p'ur, p'ur, p'ur (dozivanje), č'ikrrr (draženje)
       svinje - cmoktanje; nj'ẹh, nj'ẹh (dozivanje), 'uš, 'ušų (tjeranje)
       krave - 'ojs (lijevo), št'ile (desno), 'ohaaa; 'j (stani),
c
ųr'uk (natrag)
       konji - 'ojs (lijevo), št'ile (desno), 'eeej; 'ohaaa (stani), 'ajde; 'ijaaa (naprijed), cųr'uk (natrag)                
       zečevi - m'uc, m'uc, m'uc (dozivanje)
       mačke - m'ic, m'ic (dozivanje), š'ic (tjeranje)
       psi - žvižduk; pssss, psps (dozivanje), m'arš (tjeranje), p'ucį ga

Od stranih riječi u govoru se pojavljuje velik broj germanizama dok je broj hungarizama manji.

           1. Germanizmi: tr'uc, c'ęker, arbajt'atį, g'anjek, m'ęlja, c'iferšlųs,               
              n'ọrc, 'oblįč, c'ukųr, v'ura, c'ug, fr'iškį, k'ištra, lųft'atį, št'il, fl'ęk,
             'akelj, z
įjer'ica, šp'ŏjza, šar'ŏjzlįn, razlųk'anį, l'oker, šarafc'iger,
             šp'
ęk, šp'inec, k'ištra, š'iflja, štrįp'anklįn, f'ẹst, špancr'atį se,
             kn'ap, fr'aj, m'aher, zalauf'at
į se, lįfr'atį, štr'ẹka, 'ajnšper, šp'igel,
             špįt'alj

          2. Hungarizmi: 'asen, bet'ęžen, b'agųš, vųg'ọrek

   Prikupljajući riječi za rječnik, zapazila sam dosta karakterističnih riječi i izraza za žene. Njima se označava kakva je domaćica, kako se ponaša, kako je prihvaćena u društvu te da li je glupa ili pokvarena: lamp'ača, zįj'ača, klepet'ača, pųkrįv'ača (uvijek njena riječ mora biti zadnja), trl'ica (vječito klepeče), lalųk'ača, laj'ana laj'ava; landr'ača (nema obaveza ni u braku), fl'undra (bludnica), ajset'ina (pokvarena, bludnica), nesramn'ica, ųd'ura, "vr'ŏgų d'užna"; škrgųtlj'ifka, zamẹr'ača (svakome se zamjeri), prepred'ena ("S'ẹm mašč'am premaz'ana."), zdųmlj'ifka (povlači za jezik), prevrtlj'ača (brzo mijenja mišljenje), vẹtrenj'ača (uvijek nekud juri, gospodari), vẹtrųv'ita (npr. na zabavama uvijek prva na stolu); cųprn'ica, nevalj'anka, prefrįg'anka (mudra); glųmp'asta (glupa), drv'ęna ("Stųj'i k'ak Mar'ija drv'ęna."), šųplj'ača, zamet'enka (neuredna), m'udna (spora pri radu), zagled'anka, šųšųm'iga ("K'am jų d'ẹneš, t'am je."), š'uša b'uša (za ništa); zdẹl'ana (istrošena radom, mora svakome služiti), gųlųr'itka (nema ništa pa ni za odjeću, a drži se važna), trd'ana (ništa joj se ne može dokazati), v'rla (okretna, brza), brzųv'ita (sve joj ide od ruke);
    Postoje različiti nazivi za Rome (cigane):
G
ųlųmp'ŏrį (sitni kovači), Kųrįt'ŏrį (izrađivali su korita), Čarg'arį (kradljivci, vozili se natkrivenim kolima), Bųg'atį (trgovci, bogati, žive u Pitomači);

      ZAKLJUČAK:

 Mogućnost korištenja kajkavskih govora u nastavi književnoga jezika je velika. Profesor Đuro Blažeka ističe da je velika šteta ne iskoristiti jezični bilingvizam učenika iz kajkavskih krajeva jer se jezične kategorije mnogo lakše usvajaju komparativnom metodom. Tako bi i sustavno učenje književnog jezika trebalo krenuti od mjesnog govora koji je učeniku i materinji jezik tj. pomoću uspoređivanja s mjesnim govorom. Napisani su i primjeri komparativne metode učenja standardnoga jezika.   Djeca u svoje stihove unose sebe, svoj okoliš, drage osobe s kojima žive u svom podravskom okruženju koje im je priraslo srcu. Pjesme su osobni iskaz o doživljavanju svijeta u kojem žive. U pjesmama su sažeta sjećanja starijih osoba koja djeca rado slušaju. U poticanju učenika na pisanje kvalitetnih radova mogu pripomoći  i zbirke pjesama i tekstova na dijalektu te na svakom satu uz predodređenu (planiranu) temu uvijek treba zadati i temu na kajkavskom narječju.

          Današnji hrvatski naraštaj mora spoznati i saznati da je imao, da ima svoj hrvatski jezik i da ga mora sačuvati i prenijeti svojim potomcima kao što su ga do danas nama sačuvali naši preci. Trebali bismo u većoj mjeri poticati stvaranje na narječju, naročito na satovima izborne nastave poštujući pritom izvornu zavičajnu riječ kao posebnost nekog kraja.

Slično se govori u mjestima Kalinovac, Ferdinandovac te donekle slično u Đurđevcu, Virju i Molvama. Susjedna mjesta Pitomača i Kloštar Podravski imaju sasvim drugačiji govor.

______________________________________________________________________________________________________

 

ž

ž