Zahvala Blaža Lengera svim sudionicima na proslavi njegovog
 83.  rođendana
u Podravskim Sesvetama 2002.